Ethische schuldvordering: de balansoefening tussen efficiënte schuldvordering en goede klantrelaties

door 09/10/2020Blog

Een arm houdt weegschaal vast die geld en klantrelaties balanceertIn augustus rapporteerde De Tijd een onrustwekkende stijging van onbetaalde facturen in België. Door de Coronacrisis slaagt een toenemend aantal particulieren en professionelen er niet in om hun energiefactuur tijdig te betalen, meldde Febeg (de federatie van energieleveranciers). Energieleveranciers zijn niet de enige sector die kampen met meer wanbetalingen sinds de crisis. Ook banken vrezen voor een toename, meldt De Morgen. 

Het belang van schuldvordering

 Bedrijven die te maken krijgen met zon stijging van wanbetalers willen liefst zo snel mogelijk de onbetaalde facturen innenwant wanbetalingen hebben een negatieve impact op de liquiditeit van het bedrijf. Uit het Intrum European Payment Report van 2020 blijkt dat wanbetalingen een negatievere impact hebben op de liquiditeit tijdens de coronacrisis. Voordien antwoordde 35% van de bedrijven dat wanbetalingen hun liquiditeit in gevaar brachten, intussen is dat gestegen naar meer dan de helft van de bedrijven. 

Om hun kaspositie te versterken, willen bedrijven sneller inkomsten recupereren uit onbetaalde facturenmaar dat mag niet ten koste van de klantrelatie gaan. Agressief facturen vorderen kan de band met klanten namelijk schaden en zelfs beëindigenIn dit artikel bespreken we het op eerste gezicht onverzoenbare dilemma tussen efficiënt wanbetalingen vorderen en goede klantrelaties onderhouden. De oplossing voor dit dilemma? Ethische schuldvordering.

Balansoefening 

Bedrijven in vele sectorengaande van banken en verzekeraars, over nutsbedrijven tot ziekenhuizen, maken momenteel een evenwichtsoefening tussen enerzijds hun cashflow resultaten en anderzijds hun commerciële relaties. Ze moeten zelf hun hoofd boven water houden in deze onzekere tijden, zonder dat ze hun klanten zelf kopje onder duwen. Net zoals bedrijven zijn ook vele onder hen slachtoffer van de coronacrisis, met de negatieve financiële gevolgen op het gezinsbudgetDat plaatst bedrijven in een verantwoordelijkheidspositie. 

Ethische verantwoordelijkheid 

De aard van de situatie brengt immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Een bedrijf dat beweert CSR (ofwel corporate social responsibilityhoog in het vaandel te dragen, draagt meer dan ooit die verantwoordelijkheid. Nu de coronacrisis hun klanten treft, kunnen ze hun CSRbeleid in de praktijk omzetten door op een ethische manier wanbetalingen te innen. 

Wil jij ook het CSR-beleid van jouw bedrijf kracht bijzetten?

Dat betekent dat bedrijven transparant en menselijk te werk moeten gaan. Hun procedure moet afgestemd zijn op de (financiële) situatie van de klant. Met 6 tips kunnen ze optimaal schulden vorderen tijdens deze coronacrisis met respect voor hun klanten. 

Klantverlies 

Naast het ethische aspect speelt ook het financiële aspect een belangrijke rol bij ethische schuldvordering. Als organisaties te agressieve invorderingspraktijken inzetten, lopen ze het risico dat ze klanten verliezen. En dat is doorgaans financieel schadelijker dan wanbetalingenhet is namelijk duurder om een nieuwklant aan te werven dan om een bestaande klant te houden. Volgens sommigen is het zelfs 5 keer duurder. Daarom staan bedrijven best stil bij de waarde die de klant in de toekomst nog kan bieden. Het kan gunstiger zijn voor het bedrijf om in deze zware periode klanten meer ademruimte te bieden en samen de betalingsmogelijkheden te bekijken, dan onmiddellijk gerechtelijke stappen te ondernemen. Klanten zullen zo trouwer blijven aan het bedrijf, wat niet alleen de customer lifetime value verhoogt, maar ook de net promotor score.  

Daarnaast blijkt ook dat bedrijven die met hun invorderaars sneller inzetten op een minnelijke regeling, een grotere kans maken dat hun facturen uiteindelijk worden betaald. 

Ethische schuldvordering

Samengevat kan een schuldvordering tegelijk efficiënt én ethisch zijn. Meer nog, organisaties hebben zelfs financieel baat bij een menselijkere vordering. Ten eerste versterkt handelen volgens hun CSR-beleid hun geloofwaardigheid en imagoTen tweede is het financieel gunstiger om ethisch schulden te innen, omdat bedrijven zo een betere klantenretentie tegen een lagere kost kunnen realiseren. Ten slotte zullen snelle minnelijke afspraken het bedrijf betere cashflowresultaten geven dan de klant meteen mee te sleuren in een gerechtelijk traject. 

 

Verenig credit management en klantrelaties met Virteo

Dankzij Virteo innen bedrijven op een ethische manier meer en sneller onbetaalde facturen. Het platform centraliseert het volledige minnelijke en gerechtelijk invorderproces van bedrijven bij de invorderaars. De invorderaar beheert het dossier van a tot z in Virteo, waardoor het bedrijf op elk moment kan bijsturen en de cashflows inschatten. Het Virteo SaaS-platform is een gamechanger in de ondoorzichtige schuldindustrie, omdat het volledige transparantie brengt in het schuldvorderingsproces en aanzet tot een menselijkere benadering van wanbetalers 

Ontdek hoe Virteo jouw bedrijf kan helpen